هدف از انجام پروژه، تولید یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشور با استفاده از امکانات داخلی بوده است . در این پروژه، امکانات داخلی و روش‌های تولید قطعات مورد بررسی قرار گرفته و بهینه‌یابی شده‌اند. از دیگر فعالیتهای انجام شده در پروژه طراحی سالن مونتاژ و سیستمهای فیزیکی و اطلاعاتی مورد نیاز، طراحی فرامین و ابزارهای لازم خط مونتاژ و پیگیری و نظارت بر اجرای فعالیتها بوده است .