بررسی وضعیت تولید (محصولات اولیه - محصولات ثانویه) طی 9 ماههء اول سال 74 و بررسی روند توزیع طی 9 ماههء اول سال 74. نگاهی بر وضعیت صادرات و مواد اولیه و ارز مورد نیاز و بررسی قیمت محصولات مسی در 9 ماهه سال 74.
نمایه ها:
توزیع | 
قیمت | 
1374 | 
مس | 
تولید |