بررسی وضعیت تولید نیمه اول سال 75 نسبت به سال 74 و تاثیر آن در افزایش قیمت لوله مسی، اهمیت توجه به تولید صنایع جنبی مس و تاثیر آن در صادرات . مقایسهء قیمت‌های داخلی و جهانی مس در سال 75 و نگاهی بر روند توزیع مس در سال 75.
نمایه ها:
توزیع | 
قیمت | 
1375 | 
مس | 
تولید |