این گزارش از سوی معاونت هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با همکاری مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو به منظور تهیهء برنامهء اجرایی تقویت و توسعهء دوره‌های دکتری شیمی و مهندسی شیمی دانشگاههای کشور تهیه گردید. گزارش حاضر، شامل جدول توزیع اعضای هیات علمی در رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاههای کشور، نمودارهای دایره‌ای و ستونی و توزیع آنها در مراتب دانشگاهی، تعداد دانشجویان رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاههای داخل و بورسیه‌های مشغول به تحصیل در کشورهای خارجی است . همچنین، با توجه به شرایط و ضوابط تاسیس دورهء دکتری، اسامی دانشگاههای واجد شرایط تاسیس این دوره‌ها در رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی مشخص گردیده و در پایان، پیش‌بینی تعداد استادان، دانشیاران، استادیاران و دانشجویان دورهء دکتری مورد پذیرش این دانشگاهها طی دورهء برنامه پنجسالهء اول توسط جداول و نمودارهای ستونی نشان داده شده است .