این گزارش با تلاش مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهیه گردید که هدف آن بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در سالهای مورد نظر در قیاس با هدفهای اعلام شده در برنامهء پنجسالهء اول بخش آموزش عالی و تحقیقات عنوان شده است . گزارش مذکور، در دو بخش الف - پذیرش دانشجو در سالهای تحصیلی 1368-69، 1369-70 ب - پیش‌بینی پذیرش دانشجو در سالهای تحصیلی 1370-71 الی 1372-73 برای تحقیق برنامه همراه با جدولهای آماری تنظیم گردیده و جامعهء آماری مورد مطالعه، کلیهء دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بوده است . بر اساس نتایج این بررسی، می‌توان گفت که پذیرش دانشجو طی سالهای مورد مطالعه، خارج از روال برنامه و تحت تاثیر پذیرش نامتناسب و خارج از ظرفیت دانشجویی طی سالهای قبل از تدوین برنامه انجام شد، از سوی دیگر، با توجه به افزایش جمعیت و نیاز آیندهء کشور، توصیهء کاهش پذیرش دانشجو در بعضی از رشته‌ها، فقط با توجیه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و یا ارتقای کیفیت علمی قابل قبول است .