این گزارش پس از بیان مشکلات عدیدهء دانشگاهها در مورد دانشجویان بومی و نیز مشکلات فراوان این دانشجویان در مناطق غیربومی، مهاجرت دانشجویان غیربومی از دانشگاههای مناطق محروم از یک سو و نیز ماندگاری دانشجویان مناطق محروم در شهرهای بزرگ که در آنجا فارغ‌التحصیل می‌شوند، و معرفی طرح "گزینش بومی" خلاصه‌ای از مهاجرت دانشجویی در آزمون سراسری 1368-69 و 1369-70 را در دو فصل همراه با جداول آماری ارائه می‌کند.