این طرح به منظور بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزیش دانشجو و موفقیت آنان در دانشگاه اجرا شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح، شامل دانشجویانی بوده که در آزمون سراسری سال تحصیلی(69-70)در یکی از گروههای چهار گانه آموزشی در یکی ازدانشگاههای : الزهرا، بوعلی سینا همدان، تهران، تبریز، گیلان، امیر کبیر، صنعتی شریف ،صنعتی اصفهان،علم و صنعت ایران و علامه طباطبائی پذیرفته شده اند .