فصل اول این مجموعه ، جایگاه روش عناصر محدود را در طراحی تایر بیان نموده و فصل دوم ، تکنیکهای ریاضی و عملی استفاده از این روش را در حل مسائل مهندسی تبیین می‌نماید. در فصل سوم ، شرح مختصری از تایر و قسمتهای تشکیل دهنده آن ارائه گردیده و در فصل چهارم ، کاربرد روش عناصر محدود در طراحی تایر تشریح می‌شود. در هیمن فصل نتایج مطالعات انجام شده در شرکت مهندسی در ارتباط با استفاده از عناصر محدود نیز ، تشریح گردیده است . فصل پنجم ، اختصاص به توضیح سیستمهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روش عناصر محدود دارد.