نتایج پژوهش نشان می دهد که: 1-کارکردهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه با مفروضات آخرین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازگار نیست. 2-کارکردهای منابع انسانی دانشگاه براساس رویکرد استراتژیک و برمبنای باورها و اصول علمی به گونه نوآورانه ، تحولی و آینده نگر طراحی نشده اند.3-براساس الگوی تحلیل عوامل استراتژیک ‏‎‏‎SWOT‎‏ و کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ‏‎AHP‎‏ استراتژی ‏‎ST‎‏ با ترجیح نهایی 6/43 درصد مناسبترین استراتژی برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات در حوزه قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات شناخته شد. لذا دانشگاه باید سرمایه گذاری اصلی خود را بر روی قوتهای درونی و کاهش اثر مخاطرات و تهدیدات محیطی متمرکز سازد.4-دانشگاه در حوزه مدیریت منابع انسانی عملا فاقد جهت گیری استراتژیک بوده ، زیرا، شواهدی دال بر اینکه نشان دهد دانشگاه در برنامه ها، تصمیمات و اقدامات مرتبط با نظام مدیریت منابع انسانی از جهت گیری استراتژیک برخوردار است و این جهت گیری واجد اثربخشی لازم نیز هست، به دست نیامد.5-بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای چهارده گانه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در چهار فرایند جذب و بکارگماری ، بهسازی ، انگیزش و نگهداری تفاوت معناداری وجود داشته است.
کد نوشتار : 47435