اهداف این رساله به شرح ذیل است: 1-شناسایی موانع رشد و توسعه سیستم مدیریت انرژی در صنایع استان تهران می باشد. 2-شناسایی عوامل زمینه ای که مانع رشد و توسعه سیستم مدیریت انرژی در صنایع استان تهران می گردد.3-شناسایی عوامل ساختاری که مانع رشد و توسعه سیستم مدیریت انرژی در صنایع استان می گردد. 4-شناسایی عوامل رفتاری که مانع رشد و توسعه سیستم مدیریت انرژی در صنایع استان تهران می گردد.5-شناسایی و ارائه راهکارهای لازم به منظور توسعه و رشد سیستم مدیریت انرژی در صنایع استان تهران .
نمایه ها:
کد نوشتار : 47341