فرهنگ پدیده ای فراگیر ، گسترده و زیربنای توسعه هر جامعه ای است. بررسیهای فرهنگی از جمله مطالعاتی است که بدلیل گستردگی موضوع بایستی همیشه تحدید گردد، چرا که پرداختن به تمام عناصر فرهنگی کارگسترده و زمان براست. با توجه به تعاریفی که (بیش از 400 تعریف )تاکنون از فرهنگ شده ، در می یابیم یکی از عناصر مهم و شاید مهمترین آن دین و باورهای دینی است. به نحوی که بسیاری فرهنگ و دین را مانند صورت و محتوا می دانند که براساس ، صورت دین، فرهنگ و محتوای فرهنگ ، دین است . ضرورت شناخت باورها و جهت گیری این افراد تا به آنجاست که به گفته ماکس وبر نشناختن پدیده مذهب محکوم کردن خود به نفهمیدن مقوله فرهنگ است. بدین خاطر در این پژوهش نیز به این مهم از فرهنگ و نگرش فرهنگی پرداخته شد و اهدافی که در آن تعقیب می شود عبارتند از: 1-سنجش میزان دینداری. 2-تعیین جهت گیری دینی. 3-شناخت برخی عوامل مرتبط بر میزان دینداری و جهت گیری دینی دانشجویان است.
کد نوشتار : 44868