پژوهش حاضر سعی دارد بین عرضه وتقاضا یعنی تعداد بیمار و تعداد پزشک تعادل ایجاد نماید. بنابراین سعی بر این است که ابتدا میزان تقاضا یعنی تعداد مراجعه کنندگان به پزشکان متخصص پیش بینی شده و سپس با استفاده از آن تعداد مورد نیاز پزشک را براساس رشته تخصصی برآورد نموده و برای استخدام و یا تامین آنها پیشنهادهایی ارائه شود.
کد نوشتار : 34046