از آنجا که قرآن بیان هر چیز می باشد باید گفت که نسبت به تمام انواع مطرح در علوم قرآنی می توان به تصریح یا به تلویح در قرآن پاسخی یافت چیزی که به طور پراکنده در برخی از آثار علوم قرآنی و تفسیر وجود دارد .هر چند که به طور مستقل دراین زمینه تلاش چندانی صورت نگرفته است. بر همین اساس و با توجه به عنوان پایان نامه در این تحقیق ابتدا موضوعات علوم قرآنی را از دیدگاه قرآن به دو دسته نگاه کلی و بیرونی به قرآن از دیدگاه قرآن و نگاه جزئی و درونی به قرآن از دیدگاه قرآن و پس از آن هر یک از دو دسته مذکور را به دوبخش تصریحی و تلویحی تقسیم کرده و در ادامه به بررسی مباحثی که به تصریح می توان در قرآن پاسخ آنها را یافت پرداخته شده است. از بخش نگاه کلی به قرآن مباحث : اسماو اوصاف ، اعجاز، تفسیر ، تاویل، تحریف ناپذیری و نزول قرآن که نزول نیز خود دارای فروعاتی چند می باشد: تعابیر نزول، مبدا و متنهای نزول، تجافی و تجلی بودن، بی واسطه و یا واسطه بودن، زمان نزول و سر عربی بودن زبان قرآن . و از بخش نگاه جزئی به قرآن مباحث: ناسخ و منسوخ و هماهنگی و تناسب آیات و سور قرآن . البته بحث محکم و متشابه را با توجه به اینکه در بیشتر کتابهای تفسیر و علوم قرآن براساس دیدگاه قرآن تبیین شده است دراینجا نیامده است.
نمایه ها:
قرآن | 
کد نوشتار : 44904