هدف این تحقیق بررسی تاثیر سیاستهای مالی و پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران است. موضوع مورد بررسی هم از جهت جایگاه بخش کشاورزی اقتصاد ایران و هم از جهت تاثیری که سیاستهای پولی و مالی در تحول بخش کشاورزی می توانند داشته باشد، دارای اهمیت ویژه ای است. برای انجام این تحقیق عمدتا از روشهای غیر ساختاری اقتصاد سنجی استفاده شده است. در این خصوص با توجه به مبانی نظری موضوع، تاثیرگذاری متغیرهای منتخب شامل حجم نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی و حجم مخارج دولت به عنوان ابزار سیاست مالی بر ارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیر شده است. جهت بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت از مدل همجمعی و مکانیزم تصحیح خطابرداری ‏‎VEC)‎‏با استفاده از الگوی ‏‎ARDL‎‏ استفاده شده است. بر حسب نتایج حاصله سیاست مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و بر سرمایه گذاری ابن بخش بی تاثیر است. نتایج دیگر این مطالعه نشان میدهد که سرمایه گذاری و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و نسبت شاخص قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی به شاخص قیمت عمده فروشی کل کالاها اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی و ارزش افزوده اثر مثبت بر سرمایه گذاری این بخش دارد.
کد نوشتار : 39624