فقر آهن یکی از شایع ترین اختلالات تغذیه ای در سراسر جهان است. این عارضه به هنگام عدم تکافوی آهن در دسترس به منظور تامین نیازهای فیزیولوژیک فرد ایجاد می گردد. برآوردهای انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بیش از 2 بیلیون نفر از مردم جهان از کمبود آهن رنج می برند. دختران نوجوان از جمله گروههای آسیب پذیری هستند که بخش عمده ای مبتلایان به فقر آهن و کم خونی ناشی از آن را تشکیل می دهند. در این مطالعه به منظور پیشگیری از ابتلا دختران نوجوان، اقدام به طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی با هدف اصلاح عادات و رفتارهای تغذیه ای آنان شد که در طی یک کراآزمایی بالینی از نوع قبل و بعد، در یکی از دبیرستانهای منطقه 10 آموزش و پرورش استان تهران به معرض اجرا درآمد.جهت انجام پژوهش طی آزمایش خون با اندازه گیری شاخص های هموگلوبین، هماتوکریت، ‏‎MCHC, MCH, MCV‎‏ آهن سرم ‏‎TIBC‎‏ درصد اشباع ترانسفرین و فریتین تعداد 43 دختر نوجوان مبتلا به درجاتی از فقر آهن انتخاب شده، آگاهی، نگرش، عملکرد و همچنین میزان دریافت آهن رژیم غذایی آنان بوسیله پرسشنامه های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. پس از طراحی و اجرای برناه آموزش با فاصله زمانی 3 ماه پس آزمون انجام شد. نتایچ بدست آمده نشانگر افزایش معنادار متوسط آگاهی، نگرش و عملکرد، میزان دریافت اهن و بهبودی سطح فراهمی زیستی آهن رژیم غذایی دختران نوجوان مورد مطالعه بود. همچنین مقایسه شاخص های خونی در قبل و بعد از آموزش نمایانگر بهبود وضعیت آهن گروه مورد مطالعه بود، بطوریکه پس از آموزش ذخایر آهن 23% از افراد تا حد طبیعی افزایش یافت. بنابراین به نظر می رسد آموزش دختران نوجوان به منظور تغییر و اصلاح الگوی تغذیه ای راهکاری موثر در جهت افزایش میزان دریافت آهن رژیم غذایی، بهبود وضعیت آهن و پیشگیری از ابتلا آنان به کم خونی فقر آهن و عوارض ناشی از آن می باشد.
کد نوشتار : 35442