تفاوتهای جنسیتی درتاثیر انگیزش بیرونی (پاداش) بر خلاقیت مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنیها 128 دانش آموز سال سوم گرافیک (62 دختر، 66 پسر) بودند که همگی 4 کلاس را تشکیل می دادند و از دو هنرستان انتخاب شدند. دختران و پسران بطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. و پس از ایجاد انگیزش بیرونی در گروه آزمایش بصورت انتظار دریافت پاداش بصورت نمره و عدم ارائه هیچ نوع انگیزش بیرونی در گروه کنترل، خلاقیت دانش اموزان بر حسب ابعاد اصالت (تولید پاسخهای بدیع و نو) انعطاف پذیری (تولید طبقات متنوع و متفاوت) و سیالی (تولید ایده های فراوان) آزمون تفکر خلاق تورنس (فرم تصویری ‏‎A‎‏) که بعنوان یک فعالیت به آزمودنیها، معرفی شده بود، اندازه گیری شد. نتایج تحقیق بشرح زیر بود:- پاداش منجر به کاهش خلاقیت دانش آموزان دختر شد.- پاداش تاثیر معنی داری بر خلاقیت دانش آموزان پسر نداشت.- پاداش تاثیر تعاملی بر خلاقیت دانش اموزان داشت.- پاداش صرفنظر از جنسیت منجر به کاهش خلاقیت دانش آموزان شد. - دانش آموزان دختر در مقایسه با دانش آموزان پسر از خلاقیت بیشتری برخوردار بودند.
کد نوشتار : 34906