در اقتصاد مبتنی بر بازار، شبکه بانکی و نقش و جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی ایفا می کند. این نقش در نظارت بر جریانهای پولی، هدایت نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی و نهایتا رسیدن به اهداف رشد و توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیت بسیار است. بانک صادرات استان یزد نیز بعنوان زیر مجموعه ای از بزرگترین بانکی درون مرزی و برون مرزی کشور همواره کوشیده است که در جهت اهداف و برنامه های رشد و توسعه دولت خدمتگزار گام بردارد. به این جهت تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصادی از نظر انطباق یا عدم انطباق با اهداف برنامه دوم توسعه در مورد بانکها و با توجه به اهمیت نظارت بانکها بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات پرداختی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که: 1-مانده تسهیلات پرداختی در سالهای برنامه دوم توسعه، در بخش صنعت و معدن بمراتب بیش از بخش کشاورزی (که مورد تاکید برنامه است) می باشد. 2-تسهیلات پرداختی به طرحهای نیمه تمام، زود بازده و کوچک منطقه ای بین حداقل 52% و حداکثر 62% از مانده کل تسهیلات پرداختی بوده است. 3-تسهیلات پرداختی به بخش صادرات از رقم 1860 میلیون ریال در ابتدای برنامه دوم توسعه به رقم پیش بینی شده 30564 میلیون ریال (67% از مانده تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و خدمات) در پایان سال 78 خواهد رسید. 4-از بررسی طرح توجیهی تعداد سی شرکت با استفاده از آزمون امتیاز استاندارد شده مشخص گردید که تعدادی از شرکتها ‏‎Z‎‏ آنها پایین تر از ‏‎Z‎‏ محاسبه شده شرکتهای شاخص می باشد، به این مفهوم که تسهیلات پرداختی به أن،ها بر مبنای توجهی مالی نبوده است.
کد نوشتار : 35247