؛اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارد که آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است. منابع انسانی پایه اصل پروت ملتها را تشکیل می دهد،؛ بنابراین نقش تعلیم و تربیت، به عنوان یکی از راه های تشکیل سرمایه انسانی، از دیرباز مورد توجه بوده است. در شرایط متحول امروز جهان، اساسی ترین عامل تعیین کننده پیشرفت و توسعه جامعه، مساله چگونگی برخورداری از اطلاعات، دانش، پژوهش وضعیت نیروی انسانی کارآمد است. امروزه جهان در معرض تغییرات شدید تکنولوژیکی قرار دارد، و آموزش نیروی انسانی نقش اصلی را در ایجاد و هدایت صحیح این دگرگونی ها به سوی توسعه ملی و سازندگی صنعتی، از طریق برخورداری ارتباط میان صنعت، دانشگاه، پژوهش و آموزش ایفا می کند. بخش آموزش عالی در مقاوم متولی تدارک سرمایه انسانی وظایف مهم و رسالتهای و الائی را در راه نیل به رشد و توسعه اقتصادی هر کشور بخش آموزش عالی دولتی ایران به رغم وسعت حیطه وظایف، و اهمیت رسالتهایش متاسفانه به دلایل شرایط عمومی اقتصادی، اجتماعی و افزایش فشار بر هزینه های دولتی و افزایش سریع تقاضای اجتماعی در سالهای اخیر با محدودیت منابع دولتی مواجه گشته است. با گذشت زمان ضرورت برقراری ارتباط منطقی و پایدار بین صنعت و دانشگاه، به عنوان دو بازوی مهم و تعیین کننده رشد و شکوفائی کشور در ابعاد مختلف، همچنین یکی از راه های تامین منابع مالی دانشگاه بیش از پیش احساس می شود. بدین منظور بر اساس مصوبه شماره 15674 مورخ 12/2/62 هیات دولت، دفتر مرکزی ارتباط با صنعت در حوزه معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد، که علیرغم جلب همکاری دانشگاهیان در امور مربوطه باز هم گام موثر و مثبتی برداشته نشد. در همین راستا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با هدف تحقیقاتی بعد از انقلاب تشکیل شد، و موظف گردید که فعالیتهای خود را در چهارچوب طرحها و پروژه های کاربردی متمرکز نماید. با اطمینان از توانمندی های گسترده ای که در امر پژوهش در دانشگاه تهران وجود دارد، می توان امید داشت که دانشگاه تهران بتواند نه تنها به لحاظ علمی در گسترش مرزهای دانش و انجام تحقیقات بنیادی پیشرو و پیشگام سایر دانشگاهها باشد، بلکه بتواند در حل مشکلات سازمانهای اجرایی کشور، یعنی پژوهشهای کاربردی سهم عمده ای داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت نقش تحقیقات و پژوهش به عنوان یک وظیفه اصلی در دانشگاه تهران، هم چنین موضوع و بحث تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و در حالت کلی تر ارتباط دستگاه های اجرائی با دانشگاه و بهره برداری بهینه از توانائی های بالقوه در بخشهای مختلف کشور، دانشگاه تهران مبادرت به تاسیس دفتر پژوهشهای کاربردی در سال 72 نموده است که با توجه به حجم فعالیت ها، تبدیل به اداره کل پژوهشهای کاربردی در سال 76 شده است.
کد نوشتار : 35237