درصدد هستیم که تنوع در ترتیب واژگذانی در زبان های فارسی، عربی، و انگلیسی را در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع گزینی تبیین نماییم و نشان دهیم که این تنوع (1) در دورن یک زبان و (2) میان زبان ها چگونه توجیه می شود؟ برخی از تنوعات در درون یک زبان حاصل فرآنیدهای کلامی مانند مبتداسازی و وارونگی در انگلیسی و قلب نحوی در فارسی و عربی است و بنابراین تنوع در ترتیب واژگانی در دورن یک زبان حاصل عوامل کلامی است. آنگاه برای تبیین تنوع میان زبان ها براساس نظریه زیر مجموعه برویک چنین فرض کرده ایم که ژ-ساخت در زبان های مورد مطالعه به صورت ‏‎SVO‎‏ است و در ر-ساخت می تواند به صورت ‏‎SVO‎‏ یا ‏‎SOV‎‏ ظاهر گردد و تنوع در ترتیب واژگانی میان این زبان ها حاصل حرکت هسته است که میان ژ-ساخت و ر-ساخت عمل می کند و عملکرد آن اجباری است.
کد نوشتار : 38488