ارزشیابی از فعالیت های آموزشی و پرورشی انجمنهای اولیا ومربیان به یقین یکی از راهبردهای ارتقا کیفی و کمی برنامه های سازمانی، تجزیه و تحلیل، بررسی و ارزشیابی از فعالیتها و عملکرد مجریان برنامه هاست. علمای تعلیم و تربیت از ارزشیابی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که یکی از مهمترین آنها عبارت است از: جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها برای تصمیم گیری تا به وسیله آن اطلاعات بتوان درباره ارزش یک چیز یا پدیده قضاوت کرد. این تحقیق درصدد آن است که با استفاده از نظرات مدیران-نماینده معلمان در انجمن اولیا و مربیان و اولیای دانش آموزان مشخص سازد که آیا فعالیت های روزمره انجمن اولیا و مربیان مدارس ابتدائی در راستای هدفهای تعیین شده در اساسنامه انجمن اولیا و مربیان کشور است یا این که اقدامات در راههای دیگر انجام می گیرد؟ آیا انجمنهای اولیا و مربیان در بعد تقویت زمینه های آموزشی و پرورشی با مدیران و مربیان مدرسه همکاری دارند؟ ایا فعالیت های انجمن اولیا و مربیان با اساسنامه انطباق دارد؟ آیا اقدامات انجمنهای اولیا و مربیان در ارائه پیشنهادها و طرحهای مفید به مدیریت مدرسه و بهبود تعلیم و تربیت کافی است؟ چگونگی ارتباط و همکاری بین اولیا و مربیان از موضوعات روزمره آموزش و پرورش است و انجمن اولیا و مربیان که برای حل این مشکل و رسیدن به نقطه مطلوب پیوند خانه و مدرسه تلاش می کند به فعالیت های مختلفی به ویژه در ابعاد آموزشی و پرورشی توسل جویند. به همین دلیل انجمن اولیا و مربیان وظیفه دارد با تشکیل کلاسهای آموزش خانواده و بالا بردن سطح آگاهی والدین، خواسته های خانه ومدرسه را با هم همسو و هماهنگ کنند تا کودکی درس خوان، سازگار، با ایمان و درستکار تربیت شود.
کد نوشتار : 35827