در این مطالعه صفات زراعی و کیفیت دانه 300 ژنوتیپ گندم دوروم با استاده از طرح اگومنت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در لورک نجف آباد مورد بررسی قرار گرفت . صفات زراعی روز تا 50 درصد سنبله دهی ، روز تا رسیدگی ، ارتفاع بوته، طول سنبله ، تعداد دانه در سنبله ، وزن دانه درسنبله ، تعداد سنبله در مترمربع ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در همه ژنوتیپها ، صفات کیفیت محتوای گلوتن تر ، محتوای گلوتن خشک و وزن حجمی در همه ژنوتیپها و صفات محتوای پروتئین ، حجم رسوب ‏‎SDS‎‏ و سختی دانه در 104 ژنوتیپ اندازه گیری شد. همچنین زیر واحد های گلوتنین با وزن مولکولی بالا و پایین در 23 ژنوتیپ با استفاده از روش الکتروفورز با ژل ‏‎SDS‎‏ پلی آکریلامید مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که عملکرد دانه ‏‎(CV=27/7)‎‏ از بیشترین تنوع فنوتیپی برخوردار است و در مرتبه های بعدی شاخص برداشت ‏‎(CV=26)‎‏ و تعداد سنبله در هر متر مربع ‏‎(CV=24/8)‎‏ قرار داشتند. کمترین میزان تنوع در صفات روز تا 50 درصد سنبله دهی در روز تا رسیدگی مشاهد شد. نتایج تجزیه واریانس صفات مرتبط با کیفیت دانه بر مبنای زیر واحد های گلوتنین حاکی از وجود تنوع در این صفات ، تنها بر مبنای زیر واحد های گلوتنین با وزن مولکولی پایین بود ، بطوریکه زیر واحد ‏‎LMW -2 ‎‏ دارای بیشترین تاثیر مثبت بر حجم رسوب ‏‎SDS‎‏ و زیر واحد ‏‎LME-1‎‏ دارای بیشترین تاثیر مثبت بر محتوای پروتئین بود.
کد نوشتار : 40789