همانگونه که می دانیم اقتصاد یکی از پارامترهای مهم جامعه ما و تمام جوامع و در تمام ادوار می باشد که مساله تجارت و بازرگانی در هر جامعه از مهمترین فاکتورهای اقتصاد آن جامعه است و همواره نباید از این واقعیت دور بود که در اقتصاد مساله پیشرفت و تکنولوژی بسیار مهم و تعیین کننده است .چنانکه امروزه تلفن و اینترنت و شبکه های ارتباطی جدید باعث ایجاد تحول اساسی در شیوه تجارت و در نتیجه باعث ایجاد دگرگونی در عملکردها و فضاهای تجاری شده است که با توجه به این تحولات نیاز به بناهایی با عملکرد هایی منطبق بر نیاز در کشور و خصوصا در شهری مانند کرمان که در حقیقت یکی از قطبهای اقتصادی در جنوب شرقی ایران بواسطه منابع مس و ذغالسنگ و کشاورزی و مهمتر از همه قرار گرفتن در مسیر شاهراههای اصلی کشور می باشد ما را واداشت که درصدد طراحی این نوع فضا یعنی مجتمع تجاری -اداری کرمان باشیم. مراکز شهری مختلف در گذشته و حال چه در ایران و چه در سایر کشورها می تواند حاوی نکات آموزنده ای باشد که بررسی آنها به موازات قسمتهای مختلف به انجام رسیده و نتایج کلی از آنها بدست آمده است . سپس با توجه به خصوصیات کلی پروژه مورد نظر با توجه به امکانات مختلف سایت قسمتی از آن برای طراحی پروژه مناسب تشخیص داده شده انتخاب و بطور دقیق و کامل مورد بررسی و شناخت قرار گرفته است و نهایتا نیز برنامه ریزی فیزیکی طرح بعنوان مقدمه ای برای طراحی ارائه گردیده است. روند طراحی بدین صورت خواهد بود که بر پایه داده های محیطی ،خواستها ، ایده ها و استانداردها و با تجزیه و تحلیل این معلومات و تبدیل آنها به فرم و ایجاد طرحهای کلی و با گزینش طرح با توجه به تمام مسائل طرح اصلی درآمده که بصورت نقشه ها و ماکت ارائه خواهد شد.
کد نوشتار : 40437