اهمیت مواد شیمیایی کشاورزی مانند علف کش ها در آلودگی محیط و آبهای زیرزمینی کاملا به اثبات رسیده است. به دلیل استفاده زیاد از این مواد در کشاورزی خطرات ناشی از آن زیاد گشته و در نیتجه نیاز به انجام مطالعه در مورد سرنوشت و انتقال این مواد در خاک وجود دارد.همچنین با انجام این گونه مطالعات می توان بوسیله انجام عملیات مدیریتی خطرات آلودگی منابع آب را کاهش داد.بنابراین اهداف اصلی این تحقیق عبارت بودند از : مطالعه تغییرات زمانی غلظت آترازین و آلاکلر و حرکت آنها در نیمرخ خاک در منطقه ریشه. ارائه روش های ساده و مناسب برای اندازه گیری غلظت آاترازین و آلاکلر در خاک و همچنین برای شبیه سازی غلظت آنها در نیمرخ خاک.واسنجی مدل ‏‎PRZM-2‎‏برای شبیه سازی حرکت آترازین و آلاکلر در خاک. در این مطالعه تغییرات زمانی غلظت های آترازین و آلاکلر و حرکت عمقی آنها در یک مزرعه تحقیقاتی تحت آبیاری بارانی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بررسی شده است. همچنین خطر آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی در اثر کاربرد آترازین و آلاکلر بررسی شده و مدل ‏‎PRZM-2‎‏ برای شبیه سازی آنها ارزیابی گردیده است.برای شبیه سازی انتقال آترازین و آلاکلر در خاک ، مدل ‏‎PRZM-2‎‏ با استفاده از مشاهدات صحرایی و آزمایشگاهی واسنجی گردید.برای تعیین شاخص حساسیت مدل از شبیه سازی مونت کارلو در اعماق خاک مختلف استفاده گردید.
کد نوشتار : 40278