در این نوشتار نگارندگان ضمن مرور اجمالی مفهوم ارزش افزده ی اقتصادی و اهمیت آنرا مقابل سود حسابداری به تشریح سه نوع بازی می پردازند. مدیران با ورود به یکی از این بازی ها با وجود این که ارزش افزوده های اقتصادی مورد انتظار را ایجاد می کنند، هم زمان ارزش شرکت را تخریب می کنند. هم چنین این نوشتار درصدد است که ضمن آگاهی دادن به سرمایه گذاران نشان دهد که ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار تعیین ارزش شرکت و ارزیابی عملکرد مدیران هم چون سود حسابداری می تواند از طریق مدیریت دستکاری شود.
کد نوشتار : 97221