هدف این تحقیق، بررسی اهداف دانش آموزان از فعالیت در کلاسهای تربیت بدنی مدارس راهنمایی و متوسط شهر رشت است. بدین منظور 455 نفر (264 پسر و 191 دختر) با دامنه سنی 11-19 سال به صورت تصادفی از بین 72673 دانش آموز انتخاب شدند. برای اندازه گیری هدف دانش آموزان، از پرسشنامه اصلی استاندارد (PEPAS) استفاده شد. این پرسشنامه قبلاً توسط سه محقق در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته بود. پس از ترجمه پرسشنامه، 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان آن را ارزیابی تخصصی کردند و سپس در یک مطالعه راهنما با شرکت 50 دانش آموز و با روش آزمون - آزمون مجدد، اعتبار پرسشنامه R=95% برآورد شد. اطلاعات تحقیق با آزمون خی دو در سطح P≤0.05 تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان داد که دانش آموزان به ترتیب اولویت با هدف رشد فردی، هدف تعامل اجتماعی و هدف سازگاری محیطی در کلاسهای تربیت بدنی فعالیت میکنند. از بین سه هدف اصلی نیز به ترتیب هدف تعادل روانی و هدف کارایی فیزیولوژیک (از اهداف رش فردی)، هدف مشارکت فرهنگی و ارتباط گروهی (از هدف تعامل اجتماعی) و هدف جهت یابی فضایی و دستکاری (از اهداف سازگاری محیطی) در اولویت قرار داشتند. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزان با اهداف متفاوتی در کلاسهای تربیت بدنی فعالیت میکنند.
کد نوشتار : 97302