در این بررسی در دو فصل تابستان و پاییز (1380) نمونه‌های آزولا از مناطق از پیش تعیین شده در جنوب غربی (سیاه کشیم)، مرکز (هندخاله) و شرق (شیجان) تالاب تهیه گردید. استخراج ترکیبات ارگانوفسفره و ارگانوکلره از آزولا با استفاده از مخلوط حلال استن – متیلن کلراید و دستگاه سوکسیله صورت پذیرفت. جداسازی و شناسایی ترکیبات در نمونه‌های استخراج شده به ترتیب با دستگاههای GC-NPD و GC/MS نوع تله یونی و چهار قطبی انجام گرفت. مهمترین آلاینده شناسایی شده در این گیاه سم فنیتروتیون بوده که با روش مشاهده یون انتخابی (SIM) نیز مورد تایید و با دستگاه GC-NPD اندازه گیری شد. بیشترین مقدار سم فنیتروتیون اندازه‌گیری شده در آزولای نمونه برداری شده در فصل تابستان مربوط به جنوب غربی به میزان 591 ng/g بر اساس وزن تر و کمترین مقدار آن مربوط به شرق تالاب به میزان 341ng/g بوده است.
کد نوشتار : 96768