دراین تحقیق اثر مصرف گوگرد همراه با مایه تلقیح باکتریهای تیوباسیلوس وبرادی ریزوبیوم ژاپنیکوم بر عملکرد سویا و فرآیند تثبیت نیتروژن مولکولی مورد بررسی قرار گرفت . آزمون گلخانه ای براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل بر روی دو خاک آهکی تهیه شده از مزرعه دانشکده کشاورزی کرج و مزرعه موسسه تحقیقات خاک و آب واقع در کرج در چهار تکرار انجام پذیرفت .تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح گوگرد به ترتیب معادل با 0، 500، 1000، 3000، کیلوگرم در هکتار، دو سطح باکتری تیوباسیلوس دو سطح باکتری برادی ریزوبیوم بودند. بر اساس نتایج حاصل، خاک ‏‎FF‎‏ با وجود داشتن ریزوبیوم بومی نسبت به تلقیح با ریزوبیوم پاسخ مثبت نشان داد. همچنین در هر دوخاک نتایج مثبتی در اثر کاربرد مایه تلقیح تیوباسیلوس حاصل شد. خاک‏‎FF‎‏ در تیمار ‏‎S2T1R1‎‏ وخاک SWRI در تیمار S3T1R1 بیشترین عملکرد بیولوژیک و تثبیت نیتروژن را داشتند. مصرف توام مایه تلقیح تیوباسیلوس و برادی ریزوبیوم ژاپنیکوم غلظت نیتروژن و یا مقدار کل نیتروژن جذب شده در گیاه را نسبت به تلقیح هریک به تنهایی به طور معنی دار افزایش داد. چنین اثرات سینرژیستی درمورد کاربرد همزمان گوگرد با مایه تلقیح های تیوباسیلوس و برادی ریزوبیوم بر روی عملکرد بیولوژیک نیز در خاک های مورد مطالعه مشاهده گردید.
کد نوشتار : 96628