پروانه برگخوار چغندر (Spodoptera exigua Hub. Zimm.) یکی از مهمترین آفات ذرت در خوزستان محسوب می گردد. گیاهان جوان و شاداب، حساسیت بیشتری در مقابل خسارت این حشره برگخوار از خود نشان می دهند. کنترل میکروبی این آفت به ویژه با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis Ber. یکی از روشهای موثر و توصیه شده می باشد. اما از آنجایی که در شرایط آب و هوایی خوزستان تاثیر زیرگونه های باکتری نامشخص و نیازمند بررسی بود، تحقیق حاضر در دو شرایط آزمایشگاهی و صحرایی صورت گرفت. به این منظور ابتدا واریته های مختلف باکتری در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سروتایپ های 1 و 3a3b روی آفت بیماریزایی خوبی داشته و موثر می باشند. در آزمایش دیگری ثابت شد که لاروسن دوم از حساسیت بیشتری نسبت به سایر سنین لاروی برخوردار بوده و با افزایش سن میزان تاثیر اسپور و کریستالهای باکتری کاهش می یابد. به علاوه نشان داده شد که در ساعات اولیه آلودگی به باکتری، لاروها توقف تغذیه داشته و به طور معنی داری کمتر از برگهای ذرت در مقایسه با لاروهای غیر آلوده تغذیه نمودند. استفاده از ماده خیس کننده و پخش کننده آب به همراه سوسپانسیون باکتری کارایی آن را افزایش داده و مرگ و میر معنی داری را در لاروها ایجاد نمود. مطالعات صحرایی نشان داد که باکتری از عملکرد خوبی برخوردار بوده و نتایج حاصل با بررسیهای آزمایشگاهی مطابقت داشت. بر اساس نتایج بدست آمده می توان B. thuringiensis را به عنوان یک عامل کنترل کننده بیولوژیک مناسب برای کنترل S. exigua در شرایط خوزستان شناخت.
کد نوشتار : 96195