مقدمه: ریزنشت کف جینجیوال حفرات کلاس دو کامپازیتی مشکل بالینی مهمی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان حفرات کلاس دو کامپازیتی است.. مواد و روش ها: 60 دندان مولر اول بالا بطور تصادفی در 6 گروه ده تایی قرار گرفتند. حفرات Proximal slot کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان در تمام نمونه ها پس از آماده سازی توسط کامپازیت Brilliant با رنگ A3 به 6 روش زیر ترمیم شدند. A: رزین آنفیلد چسباننده مینایی (EBA) + روش قرار دادن یک مرحله ای کامپازیت B: رزین آنفیلد چسباننده مینایی (EBA) + روش قرار دادن یک مرحله ای کامپازیت + وج هادی نور داخل ترمیمی (Light Conducting Intrawedge= LCIW) C: عامل چسباننده عاجی (DBA) + روش قرار دادن یک مرحله ای کامپازیت + وج هادی نور داخل ترمیمی (LCIW) D: رزین آنفیلد چسباننده مینایی (EBA)+ روش قرار دادن لایه لایه ای کامپازیت E: رزین آنفیلد چسباننده مینایی (EBA) + روش قرار دادن لایه لایه ای کامپازیت + وج هادی نور داخل ترمیمی (LCIW) F: عامل چسباننده عاجی (DBA) + روش قرار دادن لایه لایه ای کامپازیت + وج هادی نور داخل ترمیمی (LCIW) از استوانه Bioglass به قطر 2 میلیمتر، اچ و سیلانت شده در داخل کامپازیت به عنوان LCIW استفاده شد. پس از 2500 بار ترموسایکلینگ (5oc-55oc)، نمونه ها رنگ آمیزی شدند و پس از قرار گرفتن در اپوکسی رزین برشهای مزیودیستالی در دو محل یکی در وسط کف جینجیوالی و دومی در کناری ترین محل کف جینجیوالی (باکال یا لینگوال) انجام گرفته و میزان نفوذ رنگ مورد بررسی میکروسکپی قرار گرفت. داده ها توسط آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن مورد بررسی آماری قرار گرفت. یافته ها: میانگین نفوذ رنگ در برش وسط و کناری در گروه C به ترتیب ۰.۸) و (1 و کمترین مقدار بود و پس از آن در گروه F به ترتیب ۱.۲) و (۱.۳ بود. این موضوع نشان می دهد چون وج هادی نور پس از سخت کردن لایه یک میلیمتری در کف جینجیوالی حفرات ترمیم شده به روشهای E و F در حفره قرار داده شدند، اثر کاهنده آن در کاهش ریز نشت )آنطور که در گروه C دیده شد( کمتر است. نتیجه گیری: وجود وج هادی نور در داخل ترمیم می تواند مشکلات ناشی از قراردادن توده ای کامپازیت را به حداقل برساند.
کد نوشتار : 96322