فرهنگ ها هم بر طراحی نظام های مبتنی برفناوری اطلاعات و هم بر نحوه ی اکتساب آنهاتأثیر می گذارند. بخشی از این تأثیر را می توان ناشی از آثار اجتماعی به کارگیری فناوری اطلاعات درست که بیشتر از دید فرهنگ عامه مطرح است، دانست. درحوزه اینترنت، ماهواره ها و تلویزیون به علت اعمال فناوری های اطلاعاتی و امکان اشاعه ی زبان، رفتارها و ارزشهای خاص یا مصرفی می تواند باعث ایجاد تغییرات فرهنگی شود. از دیدگاههای دیگر، مولفه ها وابعاد فرهنگ ملی باعث ایجاد نگرشهای گوناگون و حمایتهای متفاوت نسبت به استقرار فناوری اطلاعات می شود. در نهایت فرهنگ سازمانی به عنوان نرم افزار ذهنی اعضای سازمان، باعث پدید آمدن پدیده هایی نظیر پیش فرض های مدیریتی متنوع، پویایی سیاسی، چارچوبهای شناختی متفاوت کاربران از فناوری اطلاعات و انگیزه های مختلف آنان شده ومی تواند باعث ایجاد رویکردهای گوناگون به فناوری اطلاعات در سازمانها شود.
کد نوشتار : 95583