بررسی شاخصهای مصرف آب دربسیاری از شبکه ‏‎‎‏های آبیاری مبین مصرف غیر اصولی آب است. بهبود مدیریت آبیاری و افزایش سودمندی آب از طریق ارزیابی شاخصهای مصرف آب و برطرف کردن نقاط ضعف مدیریت آبیاری امکان پذیر است. در پژوهش حاضر، مدیریت آبیاری و سودمندی آب در شبکه آبیاری سمت راست آبشار با استفاده از اطلاعات ماهواره‏‎‎‏ ای، میزان عرضه و تقاضای آب، شاخصهای عرضه نسبی آب، سودمندی آب سودمندی اقتصادی آب ارزیابی شد. برای به دست آوردن داده ‏‎‎‏های مورد نیاز تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات ماهواره Landsat اقدام به افزایش دقت اطلاعات ماهواره NOAA گردید و سپس به کمک یک سری زمانی از اطلاعات ماهواره NOAA در طول دوره رشد و شاخص گیاهیNDVI ، رابطه‏‎‎‏ای بین سطح زیر کشت واقعی شبکه ‏‎‎‏های تحت پوشش شهرستان اصفهان و سطح زیر کشت شهرستان تعیین و از آن برای استخراج داده های مورد نیاز شبکه آبیاری مورد مطالعه، از اطلاعات موجود شهرستان اصفهان استفاده شد. برای تعیین آب مورد نیاز آبیاری، حدود 40 محصول کاشته شده در شبکه در 10 گروه (9 محصول اصلی و سایر محصولات) قرار داده شد. نه (9) محصول انتخاب شده، 85 درصد کشت شبکه را پوشش دادند. نیاز آبی ده روزه آنها برای سالهای مختلف دهه هفتاد به صورت جداگانه به کمک نرم افزار Cropwat برآورد و میزان تقاضای آب بر اساس سطح زیرکشت و الگوی کشت محاسبه شد. بررسی میزان عرضه و تقاضای آب بیانگر آن است که در اکثر موارد میزان عرضه آب بیش از میزان تقاضا بوده است. شاخص عرضه نسبی آب در همه سالها به جز خشک سالیهای اخیر، بیش از یک و در کل دهه برابر 1.3 به دست آمد. متوسط سودمندی آب برای همه محصولات (تر و خشک) در سالهای مورد مطالعه (1370 لغایت 1380) جز دو سال آخر بین 0.8 تا 1.4 و در کل دوره مورد مطالعه 1.2 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب بود. سودمندی اقتصادی آب نیز در سالهای مختلف دهه جز دو سال آخر، بین 0.05 تا ذ0.19 و در کل دهه 0.1 دلار به ازای هر متر مکعب آب به دست آمده که کمتر از نصف متوسط جهانی (0.25) است .
کد نوشتار : 94543