در این کار تحقیقاتی ابتدا میزان چربی، اسیدهای چرب، اندیس ید و اندیس صابونی به ترتیب با روشهای سوکسله، گاز کروماتوگرافی و روشهای شیمیایی در دانه چند رقم از گیاهان جنس کدو اندازه گیری و سپس با توجه به نتایج بدست آمده و با استفاده از روشهای آماری چند متغیره ارقام مورد مطالعه از لحاظ شیمیوتاکسونومی بررسی و مقایسه شدند. بررسی بیوشیمیایی نشان داد که دانه کدو مسمایی (رقم مشهدی) دارای بیشترین درصد روغن است (56.04 درصد). همچنین چهار نوع اسید چرب به طور مشترک در دانه چهار گیاه مشاهده شد که شامل اسید پالمیتیک، استئاریک، اولئیک و لینولئیک می باشد. دو اسید چرب غیراشباع مهم یعنی اولئیک و لینولئیک به ترتیب در کدو مسمایی Cucurbita pepo L. (رقم قلمی) 75.98 و 16.54 درصد در کدو تنبل 18.78 Cucurbita maxima L. و 13.24 درصد، در کدو مسمایی (رقم کاغذی) 76.63 و 12.07 درصد و در کدو مسمایی (رقم مشهدی) 81.84 و 12.11 درصد اندازه گیری شد. علاوه بر اسیدهای چرب ذکر شده، اسید میریستیک نیز به میزان 3.88 درصد در روغن دانه کدو مسمایی (رقم کاغذی) دیده شد که در سایر دانه ها حضور نداشت. همچنین در بررسی بیوشیمیایی روغن دانه ها، اندیس صابونی با روش تیترمتری و اندیس ید با روش هانوس اندازه گیری گردید. کدو تنبل با عدد صابونی 273.06 و کدو مسمایی (رقم مشهدی) با اندیس ید 119.28 به ترتیب بالاترین مقادیر این دو فاکتور را به خود اختصاص دادند.
کد نوشتار : 95104