هدف از این بررسی تعیین ارتباط بین انواع اسیدهای چرب دریافتی، غلظت لیپیدها و لیپو پروتئین های سرم با میزان کراتینین سرمی و میزان تصفیه وگلومرولی در بزگسالان ساکن منطقه 13 تهران بود. نتایج حاصل از آنالیز کوواریانس نشان داد که دریافت اسیدهای چرب اشباع به بیش از 10 در صد از کالری دریافتی، میانگین سطح کراتی نین سرم را به طور معنی داری نسبت به دریافت های کمتر افزایش می دهد. دریافت بیش از 7 در صد کالری از اسید اولئیک و بیش تر از 1 در صد کالری از اسید لینو لئیک با افزایش معنی داری در سطح کراتینین سرم و ‏‎GFR‎‏ همرا ه بود. با افزایش سطح کلسترول ‏‎LDL‎‏ کلسترول و تری گلیسرید سرم، سطح کراتینین سرم افزایش یافته و با افزایش مقدار ‏‎HDL‎‏ کلسترول سطح کراتینین سرم کاهش داشت. با توجه به ارتباطات مشاهده شده به نظر می رسد دریافت مقادیر متعادل اسیدهای چرب و حفظ لیپیدها و لیپوپروتئین سرم در محدوده طبیعی در سلامت کلیه ها نقش دارد.
کد نوشتار : 93805