برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمانها طرح ریزی سازمان یافته زیر ساختهای فناوری اطلاعات ارائه سبد نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی در رده های مختلف سازمان می باشد. در این مقاله ابتدا دلایل اهمیت برنامه فناوری اطلاعات در سازمانها، جایگاه آن و سلسله مراتب آن به طور خلاصه شرح داده شده سپس به موارد اساسی در برنامه ریزی فناوری اطلاعات از قبیل تنظیم و همراستایی فناوری اطلاعات با برنامه های سازمان طراحی معماری فناوری اطلاعات تخصیص منابع و ... اشاره شده است. در پایان مقاله پیشنهاداتی برای برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمانها ارائه شده است.
کد نوشتار : 91419