لیشمانیوز جلدی دومین بیماری مهم منتقله پس از مالاریا در ایران است. این بیماری به دو فرم لیشمانیوز جلدی شهری و لیشمانیوز جلدی روستایی درمناطق مختلف کشور وجود دارد. در سالهای اخیر یک کانون جدید بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی با عامل لیشمانیا ماژور در شهرستان اردکان استان یزد استقرار یافته است. در سالهای 78-1377 بیماری در این کانون به صورت اپیدمی در آمد. به دلیل اهمیت بهداشتی مسئله و خطر بالای انتقال بیماری به سایر نقاط کشور که مستعد استقرار این بیماری هستند، مسئولین بهداشتی استان اقدام به کنترل بیماری در سال 1379 نمودند. برنامه کنترل دردوبخش مبارزه با جوندگان مخزن بیماری از طریق طعمه گذاری لانه های آنها با سم کلرات و سمپاشی ابقایی اماکن داخلی برای کنترل پشه خاکی ها با پورد و تابل 50% حشره کش پروپکسور به میزان 2 گرم بر متر مربع انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد که این روش برای کنترل لیشما نیوز جلدی روستایی موثر است.
کد نوشتار : 91051