این پژوهش سیر تکاملی علم زبان شناسی در ایران را از جهات کمی و کیفی بررسی می کند. کارکردها و کاربردهای آنرا در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی زبان بطور اعم و زبان فارسی و در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بطور اخص مورد مداقه قرارمی دهد. و پیشنهادات لازم دربهره گیری از این عمل در مسایل آموزش زبان فارسی و تهیه دستور زبان و مطالب درسی برای فراگیران اهل زبان و خارجیان و نیز برخورد مطلوب با زبان های قومی ارائه می دهد.
کد نوشتار : 92915