وب نگاشت نوع ویژه ای از راهنماهای وب است که باید به طور معمول توسط حرفه مندان اطلاع رسانی تولید شود. وب نگاشت، اطلاعات درون خطی را بر اساس علاقه موضوعی کاربران، پالوده و با کیفیت بالا در گستره وسیعی در اختیار آنان قرار می دهد. گزارش حاضر به بحث در باب ضرورت وجود وب نگاشت ها، تعاریف و مفاهیم موجود، و ذکر تجربه ای آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی می پردازد. این تجربه، در واقع به آموزش وب نگاری (وبلیوگرافی ) به دانشجویان کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی مربوط می شود. بدین لحاظ مزایای آموزش چنین فنونی را بر شمرده و نمونه ای از یک وب نگاشت ارائه شده است . آشنایی دانشجویان با مفهوم وب نگاشت و فن وب نگاری برنامه ای ضروری است که باید توسط سایر بخش های آموزشی علوم کتابداری و علوم اطلاع رسانی در سطح کشور اتخاذ شود، زیرا فرصتی را برای یادگیری برخی دیگر از مهارت های مهم نظیر، کاوش، ارزیابی، و تلفیق منابع اینترنتی فراهم می سازد. این مهارت ها را در انواع مختلف بسترهای خدمات درون خطی اطلاع رسانی نیز می توان به کار بست.
کد نوشتار : 93199