توسعه روز افزون افزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندیهای انسان موجب شده تا عصر جدیدی در حیات جوامع آغاز گردد که جامعه اطلاعاتی نامیده می شود. ورود به این دوره و حضور با نشاط و فعال در آن مستلزم تمهید لوازم و امکاناتی است که مهم ترین آن بستر سازی مناسب فرهنگی است که نخستین گام اجرایی آن لحاظ موضوع آموزش افزارهای فناوری اطلاعات در برنامه آموزش عمومی است. در این مقاله با بیان شاخصه های عصر جدید و با تمایز قایل شدن میان جامعه مبتنی بر فناوری مولد و جامعه مبتنی بر فناوری اطلاعات، ویژگی های این دوره از حیات اجتماعی بشر مورد تبیین قرار گیرد و با بررسی تاثیر آموزش افزارهای این فناوری بر یادگیری موثر فراگیر، لزوم لحاظ آن در برنامه آموزش عمومی و نتایج حاصل از آن مورد تشریح و تدقیق قرار گیرد.
کد نوشتار : 91809