آکادمی علوم جهان سوم ‏‎(TWAS)‎‏ معرف یکی از برترین جایگاه علم در کشورهای در حال توسعه است . هدف اصلی ‏‎TWAS‎‏ ، ترویج و رشد قابلیت های عتلمی و تعالی برای توسعه پایدار در کشورهای جنوب است . بیش از 600 عضو رسمی و اعضای وابسته آکادمی علوم جهان سوم ‏‎(TWAS)‎‏ ، از میان برجسته ترین و ممتازترین دانشمندان دنیا انتخاب می شوند. اعضای رسمی ‏‎TWAS‎‏، مقیم کشورهای جنوب و اعضای وابسته آن، شهروندان کشورهای شمال هستند که یا در کشورهای جنوب متولد شده و یا سهم قابل ارزشی در پیشرفت علم در جنوب داشته اند. حدود 80 ./. از اعضای ‏‎TWAS‎‏ ، که اعضای رسیمی آکادمی هستند از تابعیت بیش از 60 ./. کشور جنوب برخوردارند. در این مقاله هدفها، اعضا و برنامه های این آکادمی بحث شده است.
کد نوشتار : 90176