دراین مطالعه توصیفی 375 دانش آموز دختر در دبیرستانهای شر صومعه سرا که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند توسط پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند . دراین پرسشنامه علاوه برخصوصیات جمعیت شناسی ، میزان آگاهی ، نحوه نگرش و رفتارهای بهداشتی دختران در مورد دوران بلوغ در سال 1381 نیز مورد بررسی قرار گرفت . تهیه برنامه آموزشی مناسبه به منظور افزایش آگاهی ، ایجاد نگرش مثبت و ارتقای رفتارهای بهداشتی در مورد دوران بلوغ برای دانش آموزان دختر که مادران آینده محسوب می گردند باعث بهبود رفتارهای بهداشتی آنان و درنهایت افزایش سطح بهداشت عمومی در جامعه می شود .
نمایه ها:
دانش | 
نگرش | 
بلوغ | 
آگاهی | 
کد نوشتار : 88985