در طی چند سال اخیر علایق تحقیقاتی جدیدی در ارتباط با مطالعات استنادی در محیط وب از طریق تجزیه و تحلیل پیوندهای فرامتنی توسط موتورهای کاوش مشاهده می شود. محاسبه عامل تاثیر گذار در وب به عنوان شیوه ای برای سنجش میزان تاثیر گذاری و نفوذ سایت های وب مطرح است و مطالعات موردی مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. از طریق عامل تاثیر گذار در وب می توان ارتباط یا همبستگی آن را با دیگر پدیده ها یا متغیرهای پیوسته و ناپیوسته مورد بررسی قرار داد. از آنجا که در مطالعات گذشته همبستگی قوی میان متغیرها از طریق سنجش عامل تاثیر گذار در وب به دست نیامده است، محققان روش های نوینی را ارائه داده و چندین مشکل در ارتباط با میزان اطمینان و اعتبار داده های به دست آمده را شناسایی کرده اند. مقاله حاضر سایت های روزنامه های ایران را با استفاده از عامل تاثیر گذار در وب مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار داده است. بررسی ارتباط میان انواع مختلفی از عوامل تاثیر گذار در وب و نیز صفحات پیوند داده شده به سایت روزنامه ها با تیراژ آنها مهم ترین هدف انجام این پژوهش بوده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم اینکه ارتباط معنی داری میان متغیرهای پیوسته و ناپیوسته مرتبط با روزنامه ها به دست نیامده، ارتباط معنی داری میان عامل تاثیر گذار خارجی با سایر متغیرهای پیوسته وجود دارد.
کد نوشتار : 88815