نظارت و کنترل از عمده وظایف مدیران بوده و این مهم به عنوان روشی برای حصول اطمینان از تحقق اهداف سازمان اعمال می گردد. این وظیفه به اندازهای مهم و حائز اهمیت است که از بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت معتقدند مدیریت خوب به داشتن کنترل موثر بستگی دارد ‏‎Earl p.strong-Roberd P.smith)‎‏‏‎(‎‏ کنترل ابزار عمده کار مدیران در رده های مختلف سازمان از سطوح عالی تا رده های میانی و عملیاتی است و باید این را پذیرفت که برنامه ریزی بدون کنترل هرگز به نتایج مطلوب دست نمی یابد و کنترل بدون وجود برنامه بی معنی خواهد بود.
نمایه ها:
نظارت | 
کنترل | 
کد نوشتار : 88822