یکی از عناصر عمده در مدیریت برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عنصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را در مورد اهداف مورد نظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ادغام کرده و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود باید برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمانهاست منابع انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است. عواملی موجب نگرش جدید در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی شده اند ولی بخاطر برخی مسائل و محدودیتهای اجرایی این برنامه ریزیها هنوز بصورت جامع و کامل و مناسب بکار گرفته نشده است.
کد نوشتار : 86515