تدریس دستور زبان انگلیسی در خلاء و بدون توجه به عوامل تاثیر گذار، رهیافتی ناموفق خواهد بود. در این ارتباط، نگارنده پس از ذکر سه عامل تاثیر گذار، به این نکته می پردازد که به دلیل تفاوت بافت مطالب کتابهای انگلیسی تخصصی دانشگاهها در رشته های مختلف که به صورت تفاوت پیکره ساختاری متون در این رشته ها نمود می یابد، نمی توان و نباید دستور زبان انگلیسی را در دانشگاههای ایران و برای تمام رشته های تحصیلی یکسان تدریس کرد. تدریس این نکات باید با پیکره ساختاری متون علمی و تحصصی متناسب باشد. حفظ این تناسب با تحلیل ویژگیهای دستوری متون علمی ممکن است نگارنده پس از تبیین کارکرد های زبان و تحلیل مبانی نظری تحقیق، به ذکر نتایج تحلیل بسامد ساختار های دستوری در چندین نوع از متون تخصصی و عمومی می پردازد. سپس با بررسی پیامد های حاصل از این تحلیل، چنین نتیجه گیری می کند که در تدریس ساختار های دستوری باید بر تدریس ساختار های پر بسامد و ویژگیهای کارکردی خاص آنها در هر یک از انواع متون تاکید کرد.
کد نوشتار : 87333