آموزش طراحی سازه ها بر اساس دو دیدگاه ؛ طراحی مفهومی؛ و ؛ طراحی جزئیات ؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله به تصویرکشیدن نظرهای استادان در باره آموزش مهندسی سازه است که در دو بعد مفهومی و جزئیات مورد توجه قرار گرفته است.
کد نوشتار : 87519