در این تحقیق دو سوال عمده توجه محقق را به خود جلب کرده بود. اولا، آیا پیوستگی یا ناپیوستگی متون تکلیفی در درس خواندن، پر خواندن و درک مفاهیم فراگیران زبان تاثیری دارد یا نه؟ ثانیا، آیا روش امتحان گرفتن متون تکلیفی (چهار گزینه ای کلوز) بر خواندن و درک مفاهیم فراگیران زبان تاثیری می گذارد یا نه؟ براساس طرح این تحقیق، از آنجا که محقق با دو متغیر مستقل سرو کار داشت، دو تاثیر اصلی و چند تاثیر متقابل انتظار می رفت. بنابراین، با توجه به سوالات مطرح شده تحقیق، فرضیه های زیر ارائه شد:1. بدون در نظر گرفتن روش تست، تفاوت معناداری بین نوع تکالیف خواندن از نظر پیوستگی (پیوسته/ناپیوسته) با خواندن و درک مطلب فراگیران وجود ندارد. 2. بدون در نظر گرفتن نوع متون تکلیفی، تفاوت معناداری بین روش تست و خواندن و درک مطلب فراگیران وجود ندارد. 3. تاثیر متقابل معناداری بین نوع متون تکلیفی و روش تست بر خواندن و درک مفاهیم فراگیران وجود ندارد.4- اگر متون پیوسته را در نظر بگیریم، رابطه ای بین روش تست (چهارگزینه ای/کلوز) و خواندن و درک مطلب فراگیران وجود ندارد. 5. اگر متون ناپیوسته را در نظر بگیریم، رابطه ای بین روش تست (چهارگزینه ای/کلوز) و خواندن و درک مطلب فراگیران وجود ندارد.6. اگر متون پیوسته و ناپیوسته را در نظر بگیریم، رابطه معناداری بین روش تست (چهارگزینه ای) و خواندن و درک مفاهیم فراگیران وجود ندارد. 7. اگر متون پیوسته و ناپیوسته را در نظر بگیریم، رابطه معناداری بین روش تست (کلوز) و خواندن و درک مفاهیم فراگیران وجود ندارد. برای تحقیق فرضیه های فوق، چهار گروه تقریبا همگن (براساس نمرات تست میشیگان فراگیران) بطور تصادفی انتخاب شدند. سپس براساس نوع متون تکلیفی و روش تست، این چهار گروه بطور تصادفی کلاسهای (الف، ب، ج و د) نامگذاری شدند به ترتیب زیر: کلاس الف: متون تکلیفی پیوسته با روش تست چهارگزینه ای: کلاس ب: متون تکلیفی پیوسته یا روش تست کلوز: کلاس ج: متون تکلیفی ناپیوسته با روش تست چهارگزینه ای: کلاس د: متون تکلیفی ناپیوسته با روش تست کلوز.سپس، تست خواندن مطمئن و منتجی تهیه شد که پانزده سوال چهار گزینه ای و پانزده سوال کلوز داشت. قرار شد که از این تست به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شود. بعد از اجرای پیش آزمون، مرحله اجرایی تحقیق حدود دو ماه طول کشید. در هر جلسه، برای هر کلاس تکلیفی معین می شد و جلسه بعد، آن متون تست می شدند. البته، نوع متون تکلیفی و روشی که آن متون تست می شدند بستگی به کلاسی داشت که فراگیر عضو آن بود. بعد از مرحله اجرا و پس آزمون، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از برنامه های کامپیوتری تحلیل پراکنش پیچیده دو طرفه، آزمایش تی تطابق یافته و مستقل تفسیر و بررسی شدند. فرضیه های صفر شماره یک، چهار، شش و هفت پذیرفته شدند. بنابراین تفاوت معناداری بین میانگین گروههای مورد مقایسه در هر فرضیه گزارش نشد. اما از طرف دیگر، فرضیه های دو، سه و پنج رد شدند. به عبارت دیگر، تفاوت میانگین معناداری بین گروههای مورد مقایسه در هر فرضیه گزارش شد.
کد نوشتار : 34699