یکی از مسائل موجود در مدیریت شهری، آمد و شدهای درون شهری است در کشور ما رشد سریع اندام شهرها و به تبع آن افزایش جمعیت در آنها از یک طرف و محدودیت های منابع از طرف دیگر، موجب ایجاد نوعی سردرگمی و بی برنامگی در برخورد با مسئله گشته است روش های برنامه ریزی برخورد با مسئله در اغلب شهرها که در زیر فشارهای ناشی از راه بندان های طولانی، تأخیرات، تصادفات و آلودگی های ناشی از مسائل مذکور قامت کج کرده اند، به منابع مالی و انسانی فوق العاده زیاد نیازمند است و به جمع آوری داده ها و اختصاص زمان طولانی نیاز دارد این امر فرصت اقدامات کوتاه مدت و حداکثر میان مدت برنامه ای را از مدیریت شهری سلب می کند مدیریت ترافیک با رویکرد خاص خود، خصوصاً پرداختن به مشکلات بخش های مسئله دار شهری، به نیاز مدیریت شهری در زمان نسبتاً کم پاسخ مثبت می دهد این طرح با تدوین راهبردها، تعیین سیاست ها و ارائه طرح ها و پروژه ها و برنامه اجرایی، عرصه را برای اعمال مدیریت شهری سیستمی فراهم می سازد، و پروژه های لازم را برای افزایش عرضه ترافیک برای پاسخگویی به تقاضای آن با استفاده از اقدامات مدیریتی و روبنایی برای دست اندرکاران مدیریت شهری پیشنهاد می کند.
کد نوشتار : 85038