آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موسسات آموزش کشاورزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. آموزش کشاورزی بالاخص در کشورهای جهان سوم باید مطابق با واقعیتها و مسایل موجود فعالیت نماید و استفاده از یک رهیافت کل نگر و میان رشته ای را سرلوحه کارها و برنامه های خود قرار دهد. در این مقاله سعی شده است بعضی از محدودیتها، مشکلات، راه حلها، اصلاحات، سازگاریها، تغییرات و چالشهای کلی رودرروی آموزش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه در قرن حاضر بصورت اختصار بیان شود.
کد نوشتار : 85322