کاربرد نامناسب آنتی بیوتیکها امری شایع بوده و با عوارض خطرناکی همراه است که بروز و انتشار ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیکهای متعدد جدی ترین عارضه آنهاست. مطالعه حاضر بررسی نحوه تجویز آنتی بیوتیک در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان 17 شهریور مشهد از خرداد تا بهمن ماه 1377 بوده است. در طی این مدت از 3583 بیمار بستری در بخشهای داخلی و جراحی 2401 (67 درصد) بیمار آنتی بیوتیک دریافت کردند که میزان تجویز نامناسب آنتی بیوتیک در کل 97 درصد بود (در بخش داخلی 94 درصد- در بخش جراحی 98 درصد). در 61 درصد نوع آنتی بیوتیک انتخاب شده اشتباه بود (در بخش داخلی 66 درصد- در بخش جراحی 58 درصد). در 33 درصد دوز یا فواصل دوزها نامناسب بود (بخش داخلی 55 درصد و بخش جراحی 17 درصد) طول مدت پروفیلاکسی یا درمان در مجموع در 28 درصد موارد بیش از زمان توصیه شده بود (درمان در بخش داخلی 7 درصد و پروفیلاکسی در بخش جراحی 42 درصد). در 29 درصد اندیکاسیونی برای تجویز آنتی بیوتیک وجود نداشت (بخش داخلی 19 درصد- بخش جراحی 36 درصد). در این مطالعه رایج ترین خطا در بخش داخلی، نوع آنتی بیوتیک تجویز شده نامناسب بود (66 درصد) و در مورد بخش جراحی عدم رعایت زمان مناسب جهت شروع تجویز پروفیلاکتیک آنتی بیوتیک (89 درصد). این مطالعات نشان می دهد که میزان مصرف نامناسب آنتی بیوتیک از درصد بالایی برخوردار است و در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده در دیگر کشورها نیز این میزان افزایش دارد.
کد نوشتار : 84706