به منظور بررسی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه با منابع مرجع تخصصی، پژوهشی در سال 1376-1375 به روش پیمایش انجام شد. نتایج نشان داد که دانشجویان منابع مرجع را به دلیل عدم احراز جایگاه اصلی خویش، کمتر می شناسند و کمتر از آنها استفاده می کنند، زیرا دانشجویان قبل از مراجعه به منابع مرجع در کتاب ها و مجلات به جست و جوی مطالب مورد نظر خویش می پردازندو به همین دلیل بیشتر دانشجویان با منابع مرجع کتابخانه ای مانند چکیده نامه ها، کتابشناسی ها و نمایه نامه ها آشنایی کمتری دارند. بیشتر دانشجویان مورد مطالعه موافق بودندکه آشنایی عملی و نظری با منابع مرجع تخصصی و غیر تخصصی لازم و ضروری است.
کد نوشتار : 83303